...
 
a1.gif 
petitrond.gif ข้อมูลทั่วไป
petitrond.gif ปรัชญาและวิสัยทัศน์
petitrond.gif คำขวัญและปรัชญา
petitrond.gif หมู่บ้านในเขตบริการ
petitrond.gif โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
petitrond.gif ภูมิทัศน์
a2.gif 
petitrond.gif ข้อมูลบุคลากร
a3.gif 
petitrond.gif ข้อมูลนักเรียน
petitrond.gif ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
a4.gif 
petitrond.gif งานวิชาการ
petitrond.gif งานบริหารบุคคล
petitrond.gif งานบริหารทั่วไป
petitrond.gif งานบริหารงบประมาณ
a5.gif 
petitrond.gif วีดิทัศน์
petitrond.gif ห้องเรียนการ์ตูนออนไลน์
 

เข้าระบบ
 
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
 

สมาชิกผ่านมา
 
 |- CharliWith:
       L  500 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- JuliusKel:
       L  586 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- SusannaEm:
       L  955 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- LadonnaCo:
       L  997 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- TheodoreE:
       L  997 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- KristinaH:
       L  997 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- ZacheryQV:
       L  997 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- DiannaBla:
       L  997 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- Valentina:
       L  997 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- DerickHan:
       L  997 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- Jessika19:
       L  997 วัน
: ที่ผ่านมา
 

คำคมวันนี้
 

กรรมเวรมีจริง ใครทำอะไรเอาไว้สักวันหนึ่งเรื่องจริงคงจะประจักร


--
 

ผู้ดูแลระบบ
 

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 

โรงเรียนบ้านกางของเป็นโรงเรียนพอเพียง
 

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนพอเพียง
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านกางของ
จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มุ่งให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น”                                                       คำขวัญของโรงเรียน
    กิจกรรมดี  วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน
 การบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
องค์ประกอบที่ 1 นโยบาย มีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  โดยดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ โครงสร้าง และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  การจัดกิจกรรมและการติดตามผลอย่างชัดเจน 
องค์ประกอบที่ 2 วิชาการ ดำเนินการประชุม  วางแผน ศึกษาดูงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักในทุกชั้น 
องค์ประกอบที่ 3 งบประมาณ  ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  ปฏิทินควบคุมการดำเนินงาน  จัดทำบัญชีคุมเงินงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน                       
องค์ประกอบที่ 4 บริหารทั่วไปอาคารสถานที่ ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบให้มีความมั่นคงและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระและทุกชั้นปี ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของโรงเรียน                                                                                       
3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                             
3.1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  แนะแนวการศึกษาและอาชีพ แนะแนวให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  กิจกรรมทุนการศึกษา  การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการทางการเรียนรู้                                                       
3.2 กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมชุมนุม/กลุ่มสนใจ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมออมทรัพย์สหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน                                 
3.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น                          
3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร สร้างความตระหนัก โดยผู้บริหารไปประชุมรับนโยบาย ให้บุคลากรไปอบรมประชุมสัมมนา ให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสารประชุม ชี้แจงความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ในการรายงานผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา เอกสาร แผ่นพับ  เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในการประชุมผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา      
4. ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ  
ปีการศึกษา 2552
1. ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันโครงงานอาชีพ เรื่องผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ในการงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 59 จังหวัดอุบลราชธานี
ปีการศึกษา 2553
   1.ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ เรื่องไข่เค็มสมุนไพร ในการงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานี                                                                                  
2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประเภทกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกกไทยก้าวไกลกว่าที่คิด ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
  1. ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6 เรื่องโดนัทจิ๋วแต่แจ๋ว การแข่งขันศิลปหัตถกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1
  2.ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 เรื่องกกไทยก้าวไกลกว่าที่คิด การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  สพป.สร 1                                                                          
            โดย รัชนีกร  แก่นดี
 
 

ห้องภาพกิจกรรม
 • -

 • มุมมอง ImageFlow_forgJSHot HitsHot VotesHot New

   ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนพอเพียง
  ชื่อภาพ   โครงงานไข่เค็มสมุนไพร
  ภาพโดย : munee
  เข้าชม   2846
  จำนวนผู้ลงคะแนน   118
  ให้คะแนน      
   

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
 • 500 x 375
 • JPG
 • 48.99 Kb
  คลิกที่ภาพ
 •  

  ดาวน์โหลดไฟล์นี้
 • Dimensions : 2592 x 1944
 • Type : JPG
 • Size : 2.12 Mb
  คลิกที่ภาพ


 • โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ

   

  โรงเรียนบ้านกางของ หมู่ที่ 9 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

   

   


   

  ผู้ดูแลเว็บ นายมุณี  แก่นดี

  โทรศัพท์ : 081-6002623       Email : webmaster@kangkhongschool.net
  themes by SR.Studio