...
 
a1.gif 
petitrond.gif ข้อมูลทั่วไป
petitrond.gif ปรัชญาและวิสัยทัศน์
petitrond.gif คำขวัญและปรัชญา
petitrond.gif หมู่บ้านในเขตบริการ
petitrond.gif โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
petitrond.gif ภูมิทัศน์
a2.gif 
petitrond.gif ข้อมูลบุคลากร
a3.gif 
petitrond.gif ข้อมูลนักเรียน
petitrond.gif ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
a4.gif 
petitrond.gif งานวิชาการ
petitrond.gif งานบริหารบุคคล
petitrond.gif งานบริหารทั่วไป
petitrond.gif งานบริหารงบประมาณ
a5.gif 
petitrond.gif วีดิทัศน์
petitrond.gif ห้องเรียนการ์ตูนออนไลน์
 

เข้าระบบ
 
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
 

สมาชิกผ่านมา
 
 |- CharliWith:
       L  505 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- JuliusKel:
       L  592 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- SusannaEm:
       L  961 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- LadonnaCo:
       L  1002 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- TheodoreE:
       L  1002 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- KristinaH:
       L  1002 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- ZacheryQV:
       L  1002 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- DiannaBla:
       L  1002 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- Valentina:
       L  1003 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- DerickHan:
       L  1003 วัน
: ที่ผ่านมา
 |- Jessika19:
       L  1003 วัน
: ที่ผ่านมา
 

คำคมวันนี้
 

กรรมเวรมีจริง ใครทำอะไรเอาไว้สักวันหนึ่งเรื่องจริงคงจะประจักร


--
 

ผู้ดูแลระบบ
 

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 

โรงเรียนบ้านกางของเป็นโรงเรียนพอเพียง
 

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนพอเพียง
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านกางของ
จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มุ่งให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น”                                                       คำขวัญของโรงเรียน
    กิจกรรมดี  วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน
 การบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
องค์ประกอบที่ 1 นโยบาย มีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  โดยดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ โครงสร้าง และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  การจัดกิจกรรมและการติดตามผลอย่างชัดเจน 
องค์ประกอบที่ 2 วิชาการ ดำเนินการประชุม  วางแผน ศึกษาดูงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักในทุกชั้น 
องค์ประกอบที่ 3 งบประมาณ  ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  ปฏิทินควบคุมการดำเนินงาน  จัดทำบัญชีคุมเงินงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน                       
องค์ประกอบที่ 4 บริหารทั่วไปอาคารสถานที่ ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบให้มีความมั่นคงและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระและทุกชั้นปี ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของโรงเรียน                                                                                       
3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                             
3.1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  แนะแนวการศึกษาและอาชีพ แนะแนวให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  กิจกรรมทุนการศึกษา  การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการทางการเรียนรู้                                                       
3.2 กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมชุมนุม/กลุ่มสนใจ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมออมทรัพย์สหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน                                 
3.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น                          
3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร สร้างความตระหนัก โดยผู้บริหารไปประชุมรับนโยบาย ให้บุคลากรไปอบรมประชุมสัมมนา ให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสารประชุม ชี้แจงความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ในการรายงานผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา เอกสาร แผ่นพับ  เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในการประชุมผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา      
4. ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ  
ปีการศึกษา 2552
1. ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันโครงงานอาชีพ เรื่องผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ในการงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 59 จังหวัดอุบลราชธานี
ปีการศึกษา 2553
   1.ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ เรื่องไข่เค็มสมุนไพร ในการงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานี                                                                                  
2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประเภทกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกกไทยก้าวไกลกว่าที่คิด ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
  1. ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6 เรื่องโดนัทจิ๋วแต่แจ๋ว การแข่งขันศิลปหัตถกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1
  2.ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 เรื่องกกไทยก้าวไกลกว่าที่คิด การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  สพป.สร 1                                                                          
            โดย รัชนีกร  แก่นดี
 
 

 • แนะนำตัว
 • ประวัติความเป็นมา
 • ภูมิทัศน์

พระพุทธรูป

อาคาร 1

อาคาร 2

ห้องน้ำ

โรงอาหาร

 ข่าวประชาสัมพันธ์


ห้องภาพกิจกรรม

 • Album : โรงเรียนพอเพียง
 • ภาพโดย munee
 • เมื่อ 2554-11-15 20:07:28
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
 • Album : การอบรม"การขับขี่อย่างความปลอดภัย กับ สนง.ขนส่ง สุรินทร์
 • ภาพโดย munee
 • เมื่อ 2553-06-30 17:38:58
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
 • Album : งานผ้าป่า
 • ภาพโดย munee
 • เมื่อ 2552-09-06 09:37:11
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
 • Album : การสร้างแท่นพระพุทธรูป
 • ภาพโดย admin
 • เมื่อ 2552-05-16 00:13:16
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 1 ภาพ
 • ขณะนี้มีอัลบั้มอยู่ จำนวน 6 อัลบั้ม

  การเผยแพร่ผลงาน
  บทความ/สาระ ทั่ว ๆ ไป

  รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิกการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  บทคัดย่อ

  รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 2 การดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 การดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 การดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกางของ หลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 การดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกางของ อำเภอศีขรภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 19 คน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการศึกษากลุ่มเดียวโดยมีการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน (One Group Pretest posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 การดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เครื่องมือการวัดและประเมินผล แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกางของ หลังการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ แบบร่วมมือ โดยข้อสอบฉบับนี้ มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40-0.70 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.30-0.60 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการคำนวณด้วยการทดสอบค่าที (t-test)

  ผลการศึกษา พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 การดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกางของ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 87.64/88.29 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 การดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกางของ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกางของ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 การดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง อยู่ในระดับมาก  ผู้บันทึก munee เมื่อ อังคาร 15 ตุลาคม 2556 (454 ครั้ง)
  -> แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)
  "โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำชีวิตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"
  บทความ/สาระ ทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน โรงเรียนบ้านกางของได้เข้าสู่  "โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำชีวิตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"  ของสำนักพัฒนาสื่อและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ
  ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมดังนี้
     1.นักเรียนมีการผลิต
     2.นักเรียนมีการจำหน่าย
     3.นักเรียนมีการสรุปกิจกรรมที่ได้กระทำไปแล้วว่าได้ผลอย่างไร บกพร่องเรื่องอะไร
  กิจกรรมที่ทำ
     1. ขายผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกแบบยกลาบ เช่น กระเป๋า ที่รองแก้ว ที่รองจาน ฯลฯ
     2. การผลิตขนม ต่าง ๆ  ตามประเพณีท้องถิ่น
     3. มีการจัดตลาดนัดการขายผลิตภัณฑ์
     4. มีการจัดหาวัสดุในการนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ เช่น การปลูกผัก การปลูกกก การปลูกพืชทางด้านการเกษตร

   


  ผู้บันทึก munee เมื่อ พุธ 28 สิงหาคม 2556 (699 ครั้ง)
  -> แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  การทอกก(กกราชินี)
  บทความ/สาระ ทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน

                                 การทอกกของโรงเรียนบ้านกางของ

    โครงงาน: อะไรที่ทำให้คนมีอาชีพและหันมาคิดโครงงานประดิษฐ์ ประดิษฐ์ดีสิ่งที่ดีสำหรับคนที่ลงทุนน้อย ทำไมคนถึงกล้าลงทุนกับงานประดิษฐ์ได้มีผลงานและมีงานทำเพิ่อรายได้สำหรับครอบครัว

  วัตถุประสงค์: เสื่อกกที่ทอแล้วสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ทำอะไรได้บ้าง

  ต้นกก

  ประวัติและความเป็นมาของต้นกก
     กกเป็นไม้ล้มลุก  (herb)  อยู่ในวงศ์  (family) Cyperaceae  มีชื่อสามัญเรียกว่า  Sedgeพบกระจายอยู่ทั่วโลก  มีประมาณ 4000 ชนิด  ชอบที่ชื้นแฉะ ขึ้นในที่ระดับต่ำตามหนอง  บึง  ทางระบายคันคูน้ำและโคลนเลน ใน 46 ประเทศจัดกกเป็นวัชพืชในนาข้าว  และกกทรายหรือกกหัวแดง (Cyperus iria)พบใน 22 ประเทศ  มีหลายชนิดใช้เป็นอาหาร  เช่น Eleocharis toberosa และ Scirpus  toberosusและหลายชนิดใช้สานเสื่อทำกระจาด กระเช้า หมวก  เช่น Scirpus mucronatus, Lepironia  mucronata,Carex brizoides เป็นต้น
  กกนั้นมีรูปร่างลักษณะและนิเวศวิทยาเหมือนหญ้ามาก  มีลักษณะที่แตกต่างจากหญ้า  คือกกมักมีลำต้นตัน (solid)  และเป็นสามเหลี่ยมหรือสามมุม (three-amgled)  บางชนิดมีผนังกั้นแบ่งเป็นห้อง ๆ (septate)  มีกาบใบอยู่ชิดกันมาก  และที่สำคัญคือเกือบไม่มีลิ้นใบ (ligule) บางชนิดไม่มีเลย ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของกก คือ ดอกแต่ละดอกจะมี glume ห่อหุ้มหรือรองรับเพียงอันเดียว กกมีไหล (rhizome) เลื้อยไปใต้ดินและจากไหลก็จะแตกเป็นลำต้นเรียกว่า culmที่ตัน (solid) โผล่พ้นขึ้นมาเหนือดิน และเมื่อผ่าลำต้นดูตามขวาง (cross-section) จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหรือสามมุมดังได้กล่าวมาแล้ว ลำต้นกกจะไม่แตกกิ่งเหมือนพืชชนิดอื่น ใบของกกเหมือนกับใบของหญ้า แต่จะเรียงตัวอัดกันแน่นเป็นสามมุมหรือสามตำแหน่งรอบโคนต้นและมีกาบ (sheath)  ห่อหุ้มลำต้นและไม่มีลิ้นใบ (ligule)ช่อดอกกกจะเกิดที่ปลายลำต้นเป็นหลายแบบ เช่น panicle, umbel หรือ spike และมีดอกขนาดเล็กเป็นทั้งดอกที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เพศ โดยมีดอกรวมเรียกว่า spikelet ซึ่งประกอบด้วยดอกย่อย(floret) หนึ่งหรือหลายดอก แต่ละดอกมี glume หรือริ้วประดับ (bract รองรับส่วนกลีบดอกหรือ perianthนั้นไม่มีหรืออาจมีแต่เปลี่ยนรูปร่างไปเป็นเกล็ด  (scale) หรือขนแข็งเล็กๆ(bristle) ในดอกกกจะมีเกสรเพศผู้(filament) แยกกันอยู่ ส่วนเกสรเพศเมียจะมีก้านแยกเป็นสอง–สามแฉกหรือบางครั้งแยกเป็นสอง–สามเส้นและมีรังไข่อยู่เหนือกลีบดอก (supreior) ภายในมีห้องเดียวและมีหนึ่งเมล็ด
  ชนิดของกก
       ต้นกก ( Carex )เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายฤดู ลำต้นตั้งตรงเป็นสามเหลี่ยม บางชนิดมีไหลเลื้อยไปใต้ดินใบเรียวแคบช่อดอกมีทั้ง panicle, raceme และ spike มีดอกรวมหรือ spikelet  ประกอบด้วยดอกย่อย (floret) เพียงดอกเดียว หรือ spikelet เท่ากับ floret มีทั้งดอกที่มีก้านและไม่มีก้านดอก  และไม่มีกลีบดอกส่วนดอกเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ หรือมีเพศแยกกันอยู่คนละดอก  แต่อยู่ในช่อดอกเดียวกันและเกสรเพศผู้มี 3 อันเนื่องจากกกมีลักษณะคล้ายหญ้า จึงทำให้มีผู้เรียกเป็นหญ้าด้วย แต่ความจริงแล้วน่าจะเรียกว่ากกมากกว่าซึ่งจะได้แยกออกไปจากหญ้าได้บ้าง เช่น
  1. หญ้าคมบาง  (กกคมบาง)  Carex baccans Nees
  2. หญ้าคมบาง  (กกคมบาง)  Carex stramentita Boot
  3. หญ้าคมบางเล็ก  (กกคมบางเล็ก)  Carex indica Linn.
  4. หญ้าคมบางขาว  (กกคมบางขาว)  Carex cruciata Vahl
  5. หญ้ากระทิง  (กกกระทิง)  Carex thailandica T. Koyama
  6. หญ้าดอกดิน  (กกดอกดิน)  Carex tricephala boeck.
  สกุล Carex มีหลายชนิดที่ใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่มีในเมืองไทย เช่น
  1.  Carex atherodes    ในทวีปอเมริกาใช้ทำหญ้าแห้ง (hay)
  2.  Carex brizodies  ในยุโรปใช้สานกระจาด กระเช้า
  3.  Carex dispalatha ในญี่ปุ่นใช้ทำหมวก
   Cyperus  เป็นไม้ที่มีอายุฤดูเดียวและหลายฤดู มีทั้งต้นตั้งตรง ลำต้นตันเป็นสามเหลี่ยมบางครั้งก็กลม ใบเหมือนใบหญ้า  ใบที่อยู่แถบโคนต้นจะเปลี่ยนเป็นเกล็ดหรือแน่นห่อหุ้มโคนต้นและไหล ช่อดอกเกิดที่ปลายต้นเป็นหลายแบบ ดอกรวม (spikeltet) ประกอบด้วยดอกย่อย (floret) ดอกเดียวหรือหลายดอกและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศ   มีเกสรเพศผู้ 1–3 อัน  เกสรเพศเมีย 2–3 แฉก พืชสกุลนี้มีหลายชนิดเป็นวัชพืช เป็นสมุนไพรประกอบยารักษาโรค เป็นอาหารและใช้ทำภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ Cyperus ชนิดต่าง ๆได้แก่
       1. กกขนาก cyperus differmis L. เป็นวัชพืชในนาข้าวและพืชไร่  ลักษณะคล้ายกกทั่วไปแต่ที่สังเกตง่ายคือ ดอกมีขนาดเล็กจะรวมกันอยู่เป็นกลุ่มคล้ายหัวกลมๆ
       2. กกทรายหรือกกหัวแดง Cyperus iria เป็นวัชพืชพบในนาข้าวและพืชไร่ เช่นเดียวกับกกขนาก ลักษณะที่เด่นของวัชพืชนี้คือรากมีสีแดงปนเหลือง ช่อดอกสีเหลืองกระจายกว้าง ใบประดับอันล่างสุดที่รองรับช่อดอกมีความยาวกว่าช่อดอก
  กกชนิดอื่น ๆ  ที่เป็นวัชพืชยังมี  เช่น
        1.  กกขี้หมา   (Cyperus polystachyos Roxb)
        2.  กกนา   Cyperus haspan Linn.)
       3.  กกรังกา   (Cyperus digitatus Roxb.)
       4.  กกรังกาป่า   (Cyperus cuspidatus Kunth.)
       5.  กกลังกา  (Cyperus alternifollius Linn.)
       6.  กกเล็ก   (Cyperus pulcherrimus Willd. & Kunth)
  กกบางชนิดที่ใช้เป็นสมุนไพรประกอบยารักษาโรคได้ ได้แก่
     1.  กกขี้หมา   (Cyperus polystachyos Roxb.)
     2.  กกสามเหลี่ยม   (Cyperus malaccensis Lamk.)ใช้ไหล (rhizome)   แก้โรคกระเพาะและแก้อาการท้องผูก กกหลายชนิดที่ใช้เป็นอาหารได้แต่ไม่มีในเมืองไทย เช่น Cyperus esculentus  ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Chuta earth almond, tiger nut หรือ rush nut  มีไหลซึ่งเป็นที่เก็บอาหารใช้กินได้ มีกกอีกหลายชนิดใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่พบในเมืองไทย เช่น Cyperus articulatus และ Cyperus longus ภาษาอังกฤษเรียก galin gale มีไหลที่มีกลิ่นหอมใช้ในอุตสาหกรรมทำน้ำหอมได้ Cyperus malacopsus และ Cyperus  tegetiformis ภาษาอังกฤษเรียก Chinese mat grass ใช้ทำเสื่อเช่นเดียวกับกกสานเสื่อ  หรือกกจันทบุรี(Cyperus corymbosus)ซึ่งมีปลูกกันแพร่หลายในเมืองไทย  ส่วนกกอียิปต์ (Cyperus papyrus Linn.)  ภาษาอังกฤษเรียก papyrus หรือ paper reed นั้นแพร่เข้ามาในเมืองไทยนานแล้ว ชอบขึ้นในที่มีน้ำขังมีลำต้นกลม ผิวลำต้นเขียวเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อกระจุกกลมๆ  ที่ปลายต้นช่อดอกแต่ละช่อจะมีก้านเป็นเส้นเล็กฝอยชูช่อยาวออกไปเหมือนคน ผมยุ่ง  ในอียิปต์ในโบราณใช้ลำต้นทำกระดาษ แต่ในปัจจุบันเลิกใช้แล้ว 
              Fimbristylis   เป็นไม้ล้มลุกอายุฤดูเดียวและหลายฤดู มีไหลสั้นๆ ลำต้นตั้งตรงมีทั้งต้นกลมและเป็นเหลี่ยมใบรวมกันอยู่ที่โคนต้น  ช่อดอกเกิดที่ปลายต้นคล้ายสกุล Cyperus มีดอกรวม (spikelet) ประกอบด้วยดอกย่อย (floret)   ตั้งแต่หนึ่งถึงหลายดอก   และเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศมีเกสรเพศผู้ 3  อัน เกสรเพศเมียมี – 3 แฉก กกสกุลนี้ป่วนมากเป็นวัชพืช พวกที่ใช้เป็นสมุนไพรประกอบยารักษาโรค เช่น กกรัดเขียด (หญ้าหนวดแมว)  (Fimbristylis milliaces Vall)และกกหัวขอ (หญ้าหัวขอ)(Fimbrilstylis  aestivalis Vahl) ใช้ทาแผลงูกัดและแก้โรคผิวหนังตามลำดับ   สำหรับพวกที่เป็นวัชพืชและพบบ่อยในนาข้าว  และแปลงปลูกพืช  เช่น  กกเปลือกกระเทียมทราย (Fimbristylis  a*****inata Vahl)  
  กกนิ้วหนู (Fimbristylis dichotoma Vahl) กกกุกหมู (Fimbristylis  monostachyos  Hassk.)  เป็นต้น
        Scirpus เป็นไม้อายุฤดูเดียวและหลายฤดูมีไหลใต้ดิน   ลำต้นตั้งตรงเป็นเหลี่ยม  บางครั้งเกือบกลม  บางชนิดจมอยู่ใต้ดินหรือลอยที่ผิวน้ำ  ใบมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป   บางครั้งก็ไม่มีช่อดอกเกิดที่ปลายต้นหรือบางครั้งเกิดที่ด้านข้างของลำต้นแต่ค่อนไปทางส่วนยอด  ดอกรวม (spikelet)  ประกอบด้วยหลายดอกย่อย (floret) และเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศมีเกสรเพศผู้  1 – 3  อัน และเกสรเพศเมีย 2 – 3  แฉก พวกที่เป็นวัชพืชและรู้จักกันดีคือ  กกสามเหลี่ยมหรือกกตะกรับ (Scirpus grosus L.f) มีลำต้นตั้งตรงมีขนาดใหญ่และเป็นสามเหลี่ยม ผิวลำต้นเรียบเป็นมัน ช่อดอกเกิดที่ปลายต้น ในสมัยอินเดียโบราณ ใช้เป็นยาแก้ท้องเสีย  และลำต้นใช้สานเสื่อและทำเชือกได้  ส่วนกกทรงกระเทียม(Scirpus articulatus Linn.) ใช้เป็นยาระบายหรือยาขับถ่าย  อีกชนิดหนึ่งมีปลูกกันมากในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย  คือ  กกกลมหรือกกยูนนาน (Scirpus  mucronatus Linn.) ใช้ทำเชือกและสายเสื่อโดยเฉพาะมีลำต้นเกือบกลม  ตั้งตรงมีความสูงกว่ากกกลมเล็กน้อย  แต่ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  คือ  ช่อดอกจะเกิดเป็นช่อกระจกทางด้านข้างของลำต้นและค่อนไปทางส่วนปลายต้น  ช่อดอกเกิดจากจุดเดียวกันและกระจายออกไปรอบด้านเหมือนรูปดาว  ชาวบ้านจะแยกไหลจากคอเดิมไปขยายพันธุ์และจะตัดเมื่อมีอายุราว 3 เดือน  ก่อนที่ต้นจะออกดอกใช้เวลาตากแดด 4 – 5  วัน   ในต่างประเทศ  เช่น  อเมริกาเหนือใช้ลำต้นของScirpus lacustris สานทำกระจาดที่นั่งและสานเสื่อ  อีกชนิดหนึ่ง คือ Scirpus tatara ใช้ทำแพและเรือคานู(canoe) ส่วนในจีนและญี่ปุ่นใช้กินหัวของ Scirpus tuberosus ทั้งสามชนิดดังกล่าว ไม่มีในบ้านเรา
  กกราชินี
  ชื่อทางการค้า : กกราชินี,  กกรังกา,  กกลังกา
  ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyperus involucratus Roxb.
  ชื่อพ้อง Cyperus alternifolius L.
  ชื่อวงศ์: CYPERACEAE
  ชื่อสามัญ: Umbrella Plant
  ชื่อท้องถิ่น: กกรังกา, หญ้ากก,
    กกกลม, 
  ถิ่นกำเนิด: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ลักษณะพืช: ไม้ล้มลุก
  ลักษณะทั่วไป: เป็นวัชพืชน้ำที่เจริญได้ดีในช่วงฤดูฝนมีลักษณะแตกกอ ลำต้นเหนียว
  เมื่อออกดอกปลายฤดูฝน เมล็ดก็จะร่วงลงดิน และจะเจริญในฤดูฝนปีต่อมา
  การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด แยกกอ
  กกราชินี หากมองเผิน ๆ  อาจจะคล้ายกับกกร่ม  ต่างกันที่กกราชินีมีขนาดเล็กกว่า ใบแผ่ออกเป็นแฉกตรง  ไม่ห้อยลู่ลงเหมือนกกร่ม  การปลูกเลี้ยง  ถ้าปลูกในบ่อหรือสระจะงามและโตเร็วกว่าในกระถาง  เพราะได้รับน้ำและธาตุอาหารที่มากกว่า  ถ้าปลูกในกระถางต้องมีน้ำเลี้ยงต้นไม้ตลอดอย่าให้น้ำแห้งต่ำกว่าโคนราก  ถ้ากอแน่นควรแยกปลูก เป็นไม้ที่ชอบแดดเต็มวัน แต่ก็สามารถนำมาประดับไว้ภายในหรือห้องน้ำได้ แต่ควรหมั่นให้ต้นไม้ได้รับแสงธรรมชาติบ้าง  ดินปลูกใช้ดินเหนียว  ปัญหาปลายใบไหม้ อาจเกิดจากต้นไม้ขาดน้ำ  แล้วได้รับแสงแดดที่จัดในหน้าร้อน  ทำให้ความสมดุลภายในเซลพืชไม่ดี จึงทำให้เกิดการไหม้ที่ปลายใบสามารถเกิดได้ทั้งที่ใบอ่อนและใบแก่  หรือเกิดจากเชื้อโรคเข้าทำลาย  หรือเกิดจากการต้นไม้ได้รับปุ๋ยที่เข้มข้นเกินไป  หรือดินเค็ม  ก็อาจส่งผลทำให้เกิดอาการไหม้ที่ปลายใบได้  การปลูกต้นไม้น้ำในกระถาง  ควรมั่นดูแลเรื่องน้ำเป็นสำคัญ  เพราะจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและควรมีการเปลี่ยนดิน  หรือเปลี่ยนกระถางบ้างหรือแยกต้นปลูกเมื่อต้นไม้แน่นเกินไป  อาการปลายใบถ้าไหม้  ก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่ไหม้ทำลายเสีย  
  การปลูก
  1.การเลือกที่ดิน กกชอบขึ้นในที่ดินเลน แต่ต้องอยู่ในที่ลุ่ม มีน้ำขังเสมอหรือน้ำขึ้นถึงทุกวันได้ยิ่งดี ระดับน้ำในนากกประมาณ  25 – 30  เซนติเมตร
  2. การเตรียมที่ดิน  เมื่อเลือกหาพื้นที่ดินพอสำหรับปลูกกกได้แล้ว  จัดการถางไถให้ดินซุย  และให้หญ้าตายเช่นเดียวกับนาข้าว   เพราะหญ้าเป็นศัตรูของกกเหมือนกัน   ทั้งต้องทำคันนาไว้สำหรับขังน้ำได้เช่นเดียวกับการทำคันนาข้าว  ที่ ๆ  สำหรับปลูกกกนี้  เรียกว่า  นากก
  3. การปักดำ การดำนากกเหมือนการดำนาข้าว ใช้หัวกกที่ติดอยู่กับลำต้นตัดปลายทิ้งแล้วให้เหลือยาวเพียง  50  เซนติเมตร  มัดเป็นกำ ๆ  นำเอาพันธุ์เหล่านั้นไปยังนากกที่เตรียมแล้ว  แยกออกเป็นหัว ๆ  ดำลงไปในนากกห่างกันประมาณ  25 – 30  เซนติเมตร  แต่การดำนั้นจะต้องพิจารณาถึงพื้นที่ด้วย คือ ถ้าที่ดินดีมีปุ๋ยมากก็ดำห่างหน่อย  ถ้าที่ดินไม่ดีก็ให้ดำถี่ ๆ  พื้นที่ไร่หนึ่งต้องใช้หัวกกประมาณ  600 – 700  กำ
  4. การบำรุงรักษา เมื่อเสร็จจากการดำเรียบร้อยแล้ว ชาวนากกก็หมดภาระที่หนัก เหลือแต่งานเล็ก ๆ  น้อย ๆ   คือ
  4.1 การทำรั้ว  รั้วนี้เป็นรั้วป้องกันวัวควายที่จะมาเหยียบย่ำในนากก  หรือกัดกินต้นกกที่ลัดขึ้นมา
  4.2 การถอนหญ้า  การถอนหญ้าในนากก  นาน ๆ  จะมีการถอนหญ้าสักครั้ง  เมื่อเห็นว่ามีหญ้าขึ้นมาก  บางแห่งไม่ต้องถอนหญ้าเลย  เพราะเมื่อกกขึ้นแน่นหนา  หญ้าไม่สามารถจะขึ้นมาได้
  4.3 การใส่ปุ๋ย  ตามปกตินากกเมื่อดำลงไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ต้องดำอีกหลาย ๆ  ปี  บางแห่งไม่ต้องดำเลย  10  ปี  ถึง  15  ปีก็มี  เพราะตัดต้นกกไปแล้ว  หัวกกยังอยู่  จะแทงหน่อขึ้นมาเป็นลำต้นอีกและเมื่อเห็นว่ากกที่ขึ้นนั้นไม่งามควรหาปุ๋ยมาใส่ลงในนากก  ปุ๋ยที่กกชอบมากที่สุด  คือ  ปุ๋ยขี้เป็ด  ปลาเน่าและขี้น้ำปลา  เป็นต้น
  4.4 การซ่อมแซม  เมื่อเห็นว่าช่วงไหนที่กกห่างหรือหัวกกตาย ไม่มีลำต้นแทงหน่อขึ้นมาให้ใช้หัวกกดำแซมลงไปมากน้อยตามแต่สมควร
  การเก็บเกี่ยว
     เมื่อต้นกกที่ดำมาแก่ตัวพอแล้ว  ประมาณ 4- 5  เดือน สังเกตได้จากดอกกกมีสีเหลือง โดยมากมักจะตัดกกกันในฤดูฝน  เมื่อกกแก่เต็มที่แล้ว  ถ้าไม่มีการตัดมันจะเน่าเหี่ยวแห้งฟุบลง  แล้วพอฝนเริ่มตกก็แทงหน่อลัดขึ้นมาใหม่เช่นนี้เสมอ  ความยาวของต้นกกที่ยาวที่สุด  ตั้งแต่  140- 180  เซนติเมตร
   ประโยชน์ของต้นกก
  1. ทำเป็นเสื่อสำหรับนอน  สำหรับปูพื้นในห้องรับแขกแทนพรม  และปูลาดตามพื้นโบส์ถวิหาร เพื่อความสวยงาม
  2. ทำเป็นกระเป๋า  แทนกระเป๋าหนัง  ทำเป็นรูปต่าง ๆ  ได้หลายแบบ  แล้วแต่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นแบบต่างๆ กัน ทำเป็นกระเป๋าสตางค์ ทำเป็นกระเป๋าหิ้วสตรี กระเป๋าใส่เอกสาร แต่ปัจจุบันมีผู้ทำกันน้อย เพราะกระเป๋าหนัง  กระเป๋าพลาสติก  ราคาถูกลงมากการทำไม่ค่อยคุ้มค่าแรงงาน
  3. ทำเป็นหมอน  เช่น  หมอนรองที่นั่ง  หมอนพิงพนักเก้าอี้  เรียกว่า  หมอนเสื่อ
  4. ทำเป็นกระสอบ  เรียกว่ากระสอบกก
  5. ทำเป็นเชือกสำหรับมัดของที่ห่อแล้ว  ตามร้านค้าทั่วไปนิยมใช้เชือกกก  เพราะราคาถูกมาก
  6. ทำเป็นหมวก  ใช้กันแดด   กันความร้อนจากแสงแดด   กันฝน  หรือเพื่อความสวยงาม
  7. ทำเป็นกระจาดใส่ผลไม้  หรืออาหารแห้ง
  8. การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับริมสระน้ำ ในสวน หรือปลูกในภาชนะร่วมกับไม้น้ำอื่น ๆ
   9. เป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน และต้นกกมีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสีย ปรับสมดุลนิเวศน์วิทยา
  10. ใช้เป็นยารักษาโรค  เช่น
         -  ใบ  ตำพอกฆ่าพยาธิบาดแผล
         -  ต้น  รสเย็นจืด  ต้มเอาน้ำดื่ม  รักษาโรคท่อน้ำดีอักเสบ  ขับน้ำดี
         -  ดอก  รสฝาดเย็น  ต้มเอาน้ำอม  แก้แผลเปื่อยพุพองในปาก
         -  เหง้า รสขม ต้มเอาน้ำดื่ม หรือบดเป็นผง ละลายน้ำร้อนดื่ม บำรุงธาตุ เจริญอาหาร  แก้เสมหะ  ขับน้ำลาย
         -  ราก  รสขมเอียน  ต้มเอาน้ำดื่ม หรือตำกับเหล้า  คั้นเอาน้ำดื่ม  แก้ช้ำใน  ขับโลหิตเน่าเสีย

   

   

  การสอยกก

  ผลงานเรา

  เลือกซื้อเลือกชมได้ที่โรงเรียนบ้านกางของ หรือ ติดต่อ 081-6002623หรือ 089-8479065  ผู้บันทึก munee เมื่อ อาทิตย์ 29 กรกฎาคม 2555 (1055 ครั้ง)
  -> แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  โรงเรียนบ้านกางของ จัดงานผ้าป่าเพื่อเทิดพระเกียรติในงาน วันแม่แห่งชาติ๑๒ สิงหาคม
  บทความ/สาระ ทั่ว ๆ ไป

  การทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อต่อเติมอาคารเรียนอนุสรณ์เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

  ณ. โรงเรียนบ้านกางของ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

  เสร็จสิ้นลงแล้วขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะทุกท่าน

  งานสร้างอาคารของเราใกล้จะสำเร็จแล้ว

  บริเวณที่กำลังสร้างต่อเติมเป็นห้องแสดงผลงานของนักเรียน

  ภาพสำเร็จจะลงให้ดูอีกครั้งหนึ่ง  ผู้บันทึก Munee เมื่อ พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2555 (667 ครั้ง)
  -> แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  การจัดนิทรรศการ ถนนคนเรียน สพป.สร.1
  บทความ/สาระ ทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านกางของ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการถนนคนเรียน ปี ๒๕๕๔

  ณ. จังหวัดมหาสารคาม 

  ได้แก่ โรงเรียนบ้านพันษี โรงเรียนพรหมปราสาทฯ โงเรียนบ้านบุทม โรงเรียนบ้านดงมัน โรงเรียนส้มป่อย โรงเรียนบ้านโสน(ศีขร) โรงเรียนบ้านกะเลา โรงเรียนบ้านจารพัตร โรงเรียนการุณวิทย์

  โรงเรียนบ้านกางของได้นำผลงานโครงงานผลิตภัณฑ์จากกก และขนมจากโรงงานอาชีพคือโดนัทจิ๋วแต่แจ๋วไปร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้ด้วย ได้รับความนิยมมาก

  ดังภาพต่อไปนี้

  ท่าน ผู้อำนวยการ สพป.สร๑ ท่าน ณรงค์ ได้เยี่ยมชมการทำโดนัทจิ๋วแต่แจ๋ว ของโรงเรียนบ้านกางของ และร่วมซักถามนักเรียน พร้อมทั้งลองรับประทาน โดนัทของนักเรียนด้วย ท่านชมว่าอร่อย

  ท่าน นางสาวสมจิต นิลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูรัชนีกร แก่นดี ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ สพป.สร๑ อย่างปลื้มอกปลื้มใจในความเมตตาจากท่านเป็นอย่างมาก

  ภาพเก็บตกจากการจัดทำนิทรรศการ ถนนคนเดิน

  เริ่มมีโครงร่างขึ้นมาแล้ว โดย ครูมนตรี ท่านสังคม

  ขั้นจัดผ้าแล้วครับ ครูรัชนีกร และนักเรียน

  ภาพ ผู้ร่วมจัดสร้าง ผู้บริหาร  ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกางของ ยินดีที่ได้จัดทำจนสำเร็จ

  คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกางของ มอบกระเช้า ส่งความสุขปีใหม่กับท่าน ผู้อำนวยการ สพป.สร๑ ท่าน ณรงค์ ขอให้ท่านได้อยู่กับพวกเรานานๆ เป็นกำลังให้กับพวกเรา ชาวกางของ

  ขอขอบพระคุณท่าน ผู้อำนวยการเขต สพป.สร๑ เป็นอย่างสูงยิ่ง

   ภาพข่าวโดย มุณี  แก่นดี

   

  ปี ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านกางของ

  ได้รับเกียรติ จาก สพป.สร๑ ให้ไปดำเนินการจัดนิทรรศการถนนคนเรียน ในงานหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ณ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านพันษี โรงเรียนบ้านจารพัตร โรงเรียนพรหมปราสาทฯ โรงเรียนบ้านกะเลาฯ

  โดยมีท่าน ศน. สุพิศ กิ่งมณี ท่านผอ. บุญโสม ดีเลิศ รอง ชัชวาล ครูมุณี ครูบุญเยี่ยม ครูมนตรี ท่านสังคม นักการฯบ้านพันษี ร่วมเดินทางไปจัดนิทรรศการ ดังภาพ

  ภาพผู้สร้างงาน องค์ปราสาทศีขรภูมิ(จำลอง)

  โครงร่าง โดย ครูมุณี  ครูมนตรี นายสังคม 

   

  จัดความสวยงาม โดย ผอ. บุญโสม ดีเลิศ ครูรัชนีกร และนักเรียน โรงเรียนบ้านกางของ

  เสร็จแล้วด้วยความยินดี ผอ.สมจิต นิลรัตน์ ครูมุณี ครูรัชนีกร ครูมนตรี นายสังคม และคณะนักเรียน โรงเรียนบ้านกางของ

   

  พี่ใหญ่ ท่าน ศน. สุพิศ กิ่งมณี พี่ใหญ่ใจดี ภาคภูมิใจกับผลงาน ท่านไม่ทิ้งทีมงานเป็นพี่ใหญ่ที่ใจดีมากๆ  น้องๆในทีมงานรักและศรัทธาท่านมาก ตลอดเวลา ๒ ปี ที่ท่านพาเราทำงานและดูแลเรา

  ท่าน ผอ. สมจิต นิลรัตน์ นำ ท่านณรงค์  ผอ. สพป.สร ๑ ท่านเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านกางของ ข้าวเหนียว ส้มตำ โดนัทแสนอร่อย ท่านให้กำลังใจเราชาวกางของมาก

  ท่าน ณรงค์ ผอ. สพป. สร ๑ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมและรับประทาน โดนัท ข้าวเหนียว ส้มตำ ยำมะม่วง ของโรงเรียนบ้านกางของ ท่านบอกว่า อร่อยมากๆๆ

   การทอเสื่อกก(แบบยกลาย) ที่ผ่านการประเมินนวัตกรรม โดยท่าน ผอ. สำนักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะนักวิชาการ ได้ให้โรงเรียนบ้านกางของ นำผลงานการทอเสื่อ(แบบยกลาย) ไปเสนองาน ณ. เมืองทองธานี ในวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยการประสานงานของ ท่าน ศน. ชุชัย ท่าน ศน. วิภา และท่าน ศน.สุพิศ  ขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าดูแลน้อง ๆ ต่อไปครับ

   

  ท่าน ผอ. สมจิต นิลรัตน์ ท่าน ศน. ชูชัย ศน. วิภา นักเรียนกำลัง นับเงิน "พอค่ารถไหมลูก ๆๆ"

  ท่าน ผอ. สมจิต นิลรัตน์ ครูรัชนีกร แก่นดี นำท่าน ณรงค์  ผอ. สพป.สร๑ เยี่ยมชม กิจกรรมของนักเรียนท่านกล่าวว่า  "หนูๆ ทำดีแล้วทำต่อไปเถิด"

  ปิดท้ายความเหนื่อยที่น้ำตกตาดโตน เมืองชัยภูมิ ปีหน้าพบกันใหม่  ผู้บันทึก munee เมื่อ พุธ 04 มกราคม 2555 (1172 ครั้ง)
  -> แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)
  ความก้าวหน้าของโรงเรียนบ้านกางของ
  บทความ/สาระ ทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

  ในปีนี้โรงเรียนบ้านกางของได้ผ่านการประเมิน โรงเรียนพอเพียง โดยโรงเรียนบ้านกางของได้ผ่านการประเมินโรงเรียนพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก และได้รับเกียรติจาก ทางผู้บริหารของ สพป.สร.๑ ให้โรงเรียนบ้านกางของได้นำผลิตภัณฑ์ และโครงงานที่โรงเรียนบ้านกางของประสบผลสำเร็จไปจัดแสดงที่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๑ จังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔ โดยมี ครูรัชนีกร แก่นดี และคณะนักเรียนได้เตรียมงานที่จะไปแสดง ดังนี้

  ๑. โครงงานผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก รางวัลเหรียญทอง จากจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๒

  ๒. โครงงานอาชีพ (การทำไข่เค็มสมุนไพร) รางวัลเหรียญทอง จากจังหวัดอุดร ปี ๒๕๕๓

  ๓. ผลิตภัณฑ์จากกะลา

  พร้อมกิจกรรมแบพอเพียง การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากกะลา ผลิตภัณฑ์จากกก ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร

                     โดย ครูรัชนีกร  แก่นดี และคณะนักเรียน โรงเรียนบ้านกางของ

  สนับสนุนกิจกรรมโดย วิทยากรนอก สอนการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกก นางอารีย์ เพชรสุริยา

  ภาพความสำเร็จการไปแข่งขันโครงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 61 จังหวัดมหาสารคาม

  ภาพความสำเร็จของโครงงานอาชีพ(การทำโดนัทจิ๋วแต่แจ๋ว)

  ภาพเจ้าของโดนัทแสนอร่อย

  ภาพกรรมการกำลังพิจารณาเรา

  ภาพผู้ชม ให้กำลังใจ ร่วมซื้ออย่างมากมาย เราชาวโรงเรียนบ้านกางของ ขอขอบพระคุณ ทั้งๆที่เราไม่รู้จักเขา เขาไม่รู้จักเรา แต่เขารู้ว่าอร่อยๆ เราได้เงินกลับบ้านเป็นทุนการศึกษาอย่างมากมาย ขอขอบคุณค่ะ

  โครงงานที่ ๒ โครงงานทดวิทยาศาสตร์ (กกไทยก้าวไกลกว่าที่คิด)

  เป็นการทดลอง เพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านการจัดการกับต้นกก(กกราชินี) เพื่อให้ได้จำนวนต้นกกให้มากและเจริญรวดเร็ว ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ จนทำให้ชุมชนบ้านกางของมีต้นกกที่ได้คุณภาพ จากการทดลองของนักเรียน สามารถนำต้นกก ไปแปรรู้เป็นผลิตภัณฑ์จากต้นกกอย่างมากมาย ชมได้ที่ โรงเรียนบ้านกางของ ชุมชนบ้านกางของ

  ภาพเหตุการณ์

  ภาพผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนที่นำเสนอ

  กรรมการมองแล้ว รู้สึกอย่างไรครับ แต่ผลผลิตได้ออกมา สวยงามมากๆ ทันต่อการผลิตเป็น กระเป๋า สาด และของใช้ทั่วไปได้เป็นอย่างดี กระเป๋าก็สวย สาดก็เหมาะสำหรับถือนะครับ

   

   

  กรรมการถามว่า อย่างไร

  เราขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เห็นเราทำดี

  จาก มุณี  แก่นดี

   ปี ๒๕๕๕

  โครงงานที่ประสบผลสำเร็จ

  ๑. การทอเสื่อกก(แบบยกลาย) ผ่านการประเมินจาก สำนักงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ให้ไปร่วมงาน ศิลป์หัตถกรรมนักเรียน ที่เมืองทองธานี ในวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เมื่อครั้งไปนำเสนองานที่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ จังหวัดชัยภูมิ  โดย นางรัชนีกร แก่นดี

  ๒. การวาดภาพด้วยโปรแกรมPant (นักเรียนพิเศษเรียนร่วม) ในงานหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง โดย นายมุณี แก่นดี นายมนตรี แสงจันทร์

  ๓. การประกวดการจัดถาดแห้ง(นักเรียนพิเศษเรียนร่วม) ได้รับรางวัลเหรียญทอง โดย นายจุมพล ครองศิลป์

  ๔. การประกวดการเล่านิทานคุณธรรม(นักเรียนพิเศษเรียนร่วม)ได้รับรางวัลเหรียญทอง โดย นายมุณี แก่นดี

  ๕. การประกวดการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของเล่น(นักเรียนพิเศษเรียนร่วม) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โดย นางรัชนีกร แก่นดี นายมนตรี แสงจันทร์

                                                           

  วันที่ ๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

  โรงเรียนบ้านกางของไปนำเสนองาน"การทอเสื่อกกแบบยกลาย"

  ในงานหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒

  ณ. อาคารเมืองทองธานี

  ภาพความพึงพอใจ ในการไปจักกิจกรรม "การทอเสื่อกกแบบยกลาย"

  ภาพผู้สำเร็จในงาน

  ภาพบูทเสนองาน การทอเสื่อกกแบบยกลาย ณ. อาคารเมืองทองธานี ปี ๒๕๕๖

  รับเกียรติบัตร จากท่านผู้อำนวยการ สพป.สร1

  เกียรติบัตรจากการนำเสนอ "การทอเสื่อกกแบบยกลาย" ณ. อาคารเมืองทองธานี ปี ๒๕๕๖ 

  ถ้าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปชม ใน Facebook kandee800@hotmail.com  หรือที่ โครงการนักธุรกิจน้อย

  ภาพโดย นายมุณี  แก่นดี  ผู้บันทึก munee เมื่อ เสาร์ 03 ธันวาคม 2554 (825 ครั้ง)
  -> แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)
  โรงเรียนพอเพียง
  บทความ/สาระ ทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

  โครงงานที่ประสบผลสำเร็จ

  ๑. โครงงานอาชีพ(การทำขนมโดนัทจิ๋วแต่แจ๋ว) ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๑ ปี พศ.๒๕๕๔ ของ สพป.สร.๑  โดยนางรัชนีกร  แก่นดี   โดนัทจิ๋วแต่แจ๋วเป็นขนมที่เหมาะสำหรับการใช้เป็นขนมกินเล่น หรือรับประทานร่วมกับ น้ำชากาแฟก็ได้  ส่งจองได้เป็นจำนวนมาก

   ๒. โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง กกไทยก้าวไกลกว่าที่คิด

    ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๑ ของ สพป. สร.๑  โดย นางรัชนีกร แก่นดี

   ท่านที่สนใจการขยายพันธุ์กก ซึ่งเป็นกกที่มีคุณภาพ ขยายพันธุ์ได้เร็ว กอใหญ่ ลำต้นใหญ่ ทนต่อโรค เหมาะทั้งเป็นไม้ประดับ ไม้กระถาง หรือสำหรับการทอเป็นผลิตภัณฑ์ ถ้าท่านสนใจผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกกที่มีคุณภาพนี้

               ติดต่อได้ที่  ครูรัชนีกร  แก่นดี   โรงเรียนบ้านกางของ    โทร ๐๘๙-๘๔๗๙๐๖๕

   

                   ผู้บันทึก munee เมื่อ เสาร์ 03 ธันวาคม 2554 (1025 ครั้ง)
  -> แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)
  การปรับปรุงสถานศึกษา
  บทความ/สาระ ทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านกางของได้จัดบริบทของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีเยี่ยม เช่น....

  1. ด้านวิชาการ ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน โรงเรียนรักการอ่าน ที่ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล จ.สุรินทร์

  2.. ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ที่ โรงเรียนสิรินธร  จ. สุรินทร์ โดยการนำโรงงานวิทยาศาสตร์ไปร่วมแสดง

  3. ด้านสถานที่ มีการปรับปรุง ห้องประชุม ห้องเรียน โรงอาหาร โต๊ะอาหาร ที่แปรงฟันสำหรับนักเรียน

  ที่สำหรับแปรงฟัน

  ห้องเรียนที่ปรับปรุงใหม่

  โต๊ะอาหารสำหรับนักเรียน

  ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การอุปการะคุณกับทาง โรงเรียนของเราเป็นอย่างดี

  หรือถ้าหากท่านมีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคได้ที่ โรงเรียนบ้านกางของ หรือที่ 081-6002623

  สิ่งที่ท่านบริจาคมาทุกครั้งเราจะพัฒนาให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด

     ผู้บันทึก munee เมื่อ เสาร์ 05 กันยายน 2552 (1167 ครั้ง)
  -> แสดงความเห็น? | จำนวน: 5)
  กระดานสนทนา

   สร้างสรรค์/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  กระทู้ใหม่  สถิติ   ล่าสุด 
  admin เมื่อ : Wed,20/05/2009(08:31)  โดย : admin   เมื่อ : Wed,20/05/2009(08:31)
   กฏวิธีการใช้เว็บบอร์ด [ 1 ]
  เข้าชม : 2872
  ตอบ : 0
  admin เมื่อ : Wed,20/05/2009(08:31)
  กระทู้ 1 | กระทู้และตอบ 1 | เข้าชม 2872 | ตอบ 0 | สมาชิก  1770
  กระดานข่าว | กระทู้ยังไม่มีคำตอบ | ค้นหา | ข้อมูลส่วนตัว | เข้า/ออกจากระบบ


  แนะนำบุคลากร
   
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางกนกวรรณ สานุสันต์
  ครู คศ.2

 • ครูผู้สอน
 •  

  ปฏิทินกิจกรรม
   

  พฤษภาคม 2016
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31  
  กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
  ประกาศวันหยุดเรียน
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ประชุมนักเรียน
  โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
   

  แบบสำรวจ
   
  "โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำชีวิตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"
  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
  คำแนะนำ: 0
   

  หน่วยงานราชการ
   

   

  รวมลิงค์ DeeDee
    ๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
  Live! TV / Radio
  94.0 Bangkok Radio
  91.5 Hotwave
  92.5 กรมประชาสัมพันธ์
  93.0 DNA
  93.5 Radio Vote Satellite
  95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
  98.0 Cool FM
  99.0 Sport FM
  100.5 MCOT
  101 News
  101.5 วิทยุจุฬา
  102.5 GET
  103.5 ModernLove
  104.5 FAT Radio
  106.5 Green Wave
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยโพสต์
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ
  เส้นทางเศรษฐกิจ
  Bangkok Post
  แนวหน้า
  สยามรัฐ
  กรุงเทพธุรกิจ
  เนชั่นแชนแนล
  สยามธุรกิจ
  กระแสหุ้น
  เสรีรายวัน
  บ้านเมือง
  เทเลคอม เจอร์นัล
  Mission Thailand
  BusinessThai
  เนชั่นสุดสัปดาห์
  ผู้จัดการรายเดือน
  มติชนสุดสัปดาห์
  บันเทิง / เอนเตอร์เทน
  ตารางรายการ UBC
  จองตั๋วหนัง Major
  เครือ EGV
  อันดับหนังทำเงิน boxoffice
  อันดับเพลงฮิต Hotwave
  88 Global Chart
  RVS Chart
  บริการข้อมูล
  หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
  พยากรณ์อากาศ
  exchange ธ.กสิกรไทย
  exchange ธ.ไทยพาณิชย์
  รายงานราคาทองคำ
  ข่าวจราจร สวพ.91
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
  เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
  ยอดค้างชำระ WP1800
  ABAC-KSC Poll
  สวนดุสิต โพล
   
   
  โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ

   

  โรงเรียนบ้านกางของ หมู่ที่ 9 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

   

   


   

  ผู้ดูแลเว็บ นายมุณี  แก่นดี

  โทรศัพท์ : 081-6002623       Email : webmaster@kangkhongschool.net
  themes by SR.Studio